• Array
  • Array
  • Array

Dotace na zateplení

Nedílnou součástí naší nabídky související s revitalizací je zajištění dotace na zateplení s přihlédnutím na konkrétní účel objektu, rozsah revitalizace a objem finančních prostředků ve vybraném dotačním titulu. Rádi Vám zajistíme kompletní přípravu projektových podkladů a administraci žádosti o dotace. Sledujeme vývoj a nabídku dotačních titulů a postupně ji aktualizujeme.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Cíl dotačního programu: Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Poskytovatel dotačního programu: Program Ministerstva životního prostředí administrovaný státním fondem životního prostředí ČR
Kdo může žádat: Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Forma a výše dotace: Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Podporována bude také příprava projektové dokumentace.
Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na realizované opatření. 
Webová stránka: http://www.nova-zelenausporam.cz/

Program úvěrů pro opravy a modernizaci bytových domů
Cíl dotačního programu: Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplení opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.
Poskytovatel dotačního programu: Státní fond rozvoje bydlení
Kdo může žádat: Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
Forma a výše dotace: Úvěr s úročením. Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Úvěr může být poskytnut maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů, uvedených v Příloze č. 1 NV 468/2012.
Webová stránka: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/

Operační program Podnikání a inovace - EKO-ENERGIE
Cíl dotačního programu: zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) a využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Např. zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů,
Poskytovatel dotačního programu: ČR, ministerstvo průmyslu a obchodu
Kdo může žádat: podnikatelské subjekty
Forma a výše dotace: Na jeden projekt může žadatel podat pouze jednu žádost. Minimální absolutní výše dotace na jeden projekt činí 0,5 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace pro projekty z oblasti úspor energie je 30 mil. Kč a pro projekty z oblasti OZE60 mil. Kč. Maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena dle velikosti podniku. Podrobněji na stránkách programu. 
Webová stránka: http://www.czechinvest.org/eko-energie


VISCO © 2011