• Array
  • Array
  • Array

Blower door test

Těsnost obálky budovy je s ohledem na snižování energetické náročnosti budovy významným faktorem, který ovlivňuje provoz v budově a kvalitu obálky budovy. Z hlediska vzduchotěsnosti jsou více náchylné konstrukce lehké např. montované dřevostavby, obytná podkroví atd. Z pohledu normových předpisů se lze inspirovat ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-Část 2: Požadavky, kde se celková průvzdušnost bodovy nebo její ucelené části ověřuje pomocí celkové intenzity výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa. Doporučuje se splnění podmínky:

n50
≤n50,N


Hodnoty na úrovni I se doporučuje splnit vždy, hodnoty na úrovni II se doporučuje splnit přednostně.

Sestava Blower door testu
- teleskopický rám se vzduchotěsnou plachtou
-
ventilátor (regulace tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem)
- tlaková čidla pro exteriér a interiér
-
řídící jednotka s regulátorem otáček pro ventilátor

Blower door test se provádí při různých tlakových rozdílech (podtlak nebo přetlak).

Metody testu:
Metoda A – před měřením se neutěsní žádné otvory objektu (okna, dveře, komíny), které by zlepšovaly stav obálky budovy
Metoda B – před měřením se utěsní všechny otvory objektu (okna, dveře, komíny atd.), které by ovlivnily výsledek měření

Postup měření je pro obě metody stejný, kde se stanoví objem měřeného prostoru, plocha podlaží a plocha obálky budovy. Do jednoho z otvorů (nejčastěji dveře) se osadí rám se vzduchotěsnou plachto, tlakovými čidly se změří začínající hodnota tlaku vzduchu mezi interierem a exteriérem. Poté se z prostoru odsává nebo nasává ( podtlak, nebo přetlak) vzduch, aby vznikl požadovaný rozdíl např. 20 Pa. Zaznamenává se objemový tok vzduchu potřebný pro udržení tlakového rozdílu. Poté se tlakový rozdíl zvýší (např. na 30 Pa) a opět se měří. Změřená hodnota se zaznamenává do grafu s osamu v logaritmickém měřítku, pokud je měření provedeno správně, naměřenými hodnotami přiložíme regresní přímku s korelačním součinitelem větším než 0,95(-). Na regresní přímce se odečte objemový tok vzduchu V50 při tlakovém rozdílu 50 Pa a vypočítá se celková výměna vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa.

VISCO © 2011